Polityka Prywatności, RODO

Koryb Spółka z o.o. z siedzibą w Pucku, na podstawie przepisu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „rozporządzeniem”), uprzejmie informuję, że:

 1. Koryb Spółka z o.o. z siedzibą przy ul.Zamkowa 20, 84-100 Puck jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych: Koryb – ul.Zamkowa 20, 84-100 Puck, Polska, tel: +48 58 673 45 69, email: biuro@koryb.pl
 2. Dane osobowe wskazane w podaniu o zatrudnienie, życiorysie (curriculum vitae), w szczególności imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, wizerunek, adres zamieszkania (adres do korespondencji), adresy e-mail, numery telefonów, poprzednie adresy miejsc pracy, zajmowane dotychczas stanowiska, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, zainteresowania, hobby, osiągnięcia zawodowe i pozazawodowe, zostały zebrane za pisemną zgodą Pani/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia) w celach wskazanych w pkt. 4 poniżej;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obecną rekrutacją, jak i przyszłymi rekrutacjami do pracy u Administratora;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane przez Administratora na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na potrzeby prowadzenia przyszłych rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innych osobom, podmiotom, tylko i wyłącznie zaangażowanych w proces rekrutacji;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych osobowych, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie;
 8. Pani/Pan nie będą podlegać decyzji, które opierają się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
 9. Jako Administrator danych osobowych Koryb uzgodnił podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzenia rekrutacji, tj.:
 • Administrator jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązku informacyjnego;
  Administrator zobowiązany jest do wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia;
 • Administrator jest zobowiązany do umożliwienia Pani/Panu wykonywania praw osoby, której dane dotyczą;
 • Administrator prowadzi zbiór danych osobowych zawierający dane osób uczestniczących w procesie rekrutacji i każdy może korzystać z przedmiotowego zbioru na potrzeby procesu rekrutacyjnego;
 • celem ułatwienia Pani/Panu kontaktów, Administrator ustalił wspólny punkt kontaktowy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: e-mail:biuro@koryb.pl;
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 22, 00-193 Warszawa;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz jedynie warunkiem przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych +osobowych w celach określonych w pkt. 4 powyżej. W konsekwencji, niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich niepodanie administratorowi oznaczać będzie brak możliwości ich wykorzystania w celach określonych w pkt. 4 powyżej.